ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Verzending
 • Levering
 • Return Policy
 • Privacy Policy

Verzending

Onze online bestelingen worden op dinsdag en donderdag meegegeven met onze koerierdienst.  Maandag voor 18 uur bestellen kan het dinsdag mee vertrekken.  Woensdag voor 18 uur kan het donderdag mee vertrekken.

Levering

Levering binnen belgie 7 euro en gratis vanaf 55 euro

EUROPA LEVERINGEN BEDRAGEN TSS DE 7 EN 10 EURO;  GRATIS VANAF 100 EURO

Ophaling is GRATIS;

OPHALING NA AFSPRAAK OP VOLGEND ADRES/ LANGSTRAAT 63 244

Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV)

Algemene Verkoopvoorwaarden van REINICIAR

Artikel 1 – Voorwoord

De bijzondere voorwaarden van elke verkoop (gekochte goederen, prijzen, voorwaarden, etc.), deze verkoopvoorwaarden, de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site (zie onderstaande definities) en het Privacybeleid, vormen samen het contractuele kader dat van toepassing is op elke verkoop die plaatsvindt op de Site. Zij annuleren en vervangen alle eventuele andere, vroegere communicatie.

Het is belangrijk alle volgende voorwaarden te lezen, begrijpen en aanvaarden, want elke verkoop die op de Site plaatsvindt is onderworpen aan de toepassing van dit contractuele kader, en in het bijzonder deze algemene verkoopvoorwaarden. Door een bestelling te plaatsen op de Site aanvaardt U gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Dit voorwoord maakt integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden.

De inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van een bestelling op de Site wordt uitgevoerd overeenkomstig het Privacybeleid waarnaar Wij U verwijzen.

Artikel 2 – Definities

In de algemene verkoopvoorwaarden dienen de volgende termen als volgt te worden begrepen:

Goed(eren): elk (alle) goed(eren) dat (die) Reiniciar te koop aanbiedt op de Site;

AVV: deze Algemene Verkoopvoorwaarden;

Wij: REINICIAR , te weten de rechtspersoon die zijn Goederen te koop aanbiedt op de Site, waarvan de gegevens worden vermeld in artikel 4 van deze AVV, tevens aangeduid met de term “Onze”, “Ons”, etc.;

Contractpartijen: de partijen die zich ertoe verbinden deze AVV te respecteren, te weten U en REINICIAR (Wij).

Site: de Internetsite Van reiniciar www.reiniciar.eu

Duurzame gegevensdrager : ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

U: de persoon die toegang verkrijgt tot de Site, deze gebruikt en/of er een bestelling plaatst om de Goederen op de Site te kopen.

Artikel 3 – Toepassingsgebied

Deze AVV bepalen de respectievelijke verplichtingen van de Contractpartijen bij de verkoop van Goederen via Onze onlinewinkel, toegankelijk op de Internetsite www.reiniciar.eu, overeenkomstig het bestelproces beschreven in artikel 7 van deze AVV.

Deze AVV zijn enkel van toepassing op bestellingen bestemd voor leveringsadressen in België.

Artikel 4 – Onze wettelijke vermeldingen

Identiteit van het bedrijf: de www.reiniciar.eu  werd opgericht door Caroline De Groof met maatschappelijke zetel gevestigd te langstraat 63 2440 Geel  Belgie.

Intracommunautair btw-nummer: BE0651916214

Verantwoordelijke: CAROLINE DE GROOF

Contact : onze klantendienst kunt U bereiken per e-mail op het adres cuerpo@outlook.be

Artikel 5 – Uw verantwoordelijkheden

U verklaart rechtsbekwaam te zijn en ten minste 12 jaar oud te zijn op de dag van het plaatsen van de bestelling. In het kader van deze AVV handelt U voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van alle professionele of commerciële doeleinden.

U verbindt zich ertoe informatie te leveren, overeenkomstig deze AVV, die juist, nauwkeurig en actueel is.

U bent titularis van de bankkaart en/of PayPal-rekening waarmee de betaling zal worden verricht van het (de) bestelde Goed(eren) overeenkomstig het bestelproces voorzien in artikel 7 van deze AVV, of U bevestigt dat U de geldige toestemming heeft van de titularis.

De gebruikersnaam en het wachtwoord die U toegang geven tot uw klantenaccount zijn vertrouwelijk. U verbindt zich ertoe deze niet bekend te maken aan derden.

Artikel 6 – Aanbod en prijzen

De weergave van de producten op Onze Internetsite heeft niet de waarde van een contractueel aanbod maar dient als niet-bindende, online catalogus. Alle Goederen die worden voorgesteld op de Site worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven.

De aanbiedingen en de prijzen worden aangeduid in euro en zijn enkel geldig op de datum waarop de bestelling wordt geplaatst. Zij kunnen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Tariefverlagingen of andere promotieaanbiedingen aangegeven op de verpakking van de bestelde producten zijn reeds verwerkt in Onze verkoopprijzen vermeld op Onze Site.

Enkel de prijs aangeduid op de Site is van kracht tussen de Contractpartijen. De prijzen vermeld aan het einde van het bestelproces geven de totaalprijzen, inclusief alle belastingen, alsook de leveringskosten en eventuele andere kosten.

Gezien het grote aantal gegevens op de Site, is het mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist zijn en indien de aangegeven prijs duidelijk verkeerd is, kunt U niet eisen dat de koop gesloten wordt tegen deze verkeerde prijs.

Artikel 7 – Afsluiting van het contract

7.1. Het plaatsen van de bestelling op de Site

Elke bestelling die op de Site wordt geplaatst volgt verschillende stappen: elke stap wordt achtereenvolgens afgewerkt door de “klik” van een bevestigingsicoon.

Het bestelproces volgt een logische en transparante weg die U kunt zien dankzij een hiervoor voorziene lay-out en grafische vormgeving.

Wanneer U op een icoon klikt waarvan de aanduiding of presentatie een verbintenis meebrengt die iedere internetgebruiker kan begrijpen, bent U door uw klik gebonden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de iconen met de naam “Validatie”, “Betaling” of vergelijkbare benamingen.

Het bestelproces geeft de mogelijkheid fouten te verbeteren en de taal te bepalen waarin de overeenkomst kan worden afgesloten wanneer meerdere talen beschikbaar zijn.

Het bestelproces geeft de mogelijkheid gemakkelijk te begrijpen welke betaalmiddelen worden geaccepteerd, welke leveringswijzen worden voorgesteld en wat de kosten ervan zijn.

Door op de knop “Betalen” te klikken plaatst U een vaste bestelling van de artikelen die zich in uw winkelwagen bevinden. De ontvangstbevestiging van de bestelling gebeurt onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging van de bestelling vormt geen bindende aanvaarding van de bestelling.

7.2 Voorbehoud van niet-validering van de bestelling

Wij behouden Ons het recht voor de bestelling niet te valideren, met name in de volgende situaties:

 • In geval van Goederen die niet in voorraad zijn. Wij bieden op de Site enkel de Goederen aan die in voorraad zijn. Onze diensten en prijzen zijn van toepassing zolang ze zichtbaar zijn op de Site. In geval van een bestelling van een Goed dat, om wat voor reden dan ook, niet meer in voorraad is, informeren Wij U daarover en annuleren we de bestelling voor het niet in voorraad zijnde Goed;
 • In geval van weigering van validatie van de betaling door de uitgever van de betaalkaart die U gebruikt, of in geval van fraude of redelijk vermoeden van fraude;
 • In geval van een bestelling van een grote hoeveelheid van eenzelfde Goed of voor eenzelfde leveringsadres;
 • In geval van misbruik van het herroepingsrecht dat U wordt toegekend door artikel 11 van deze voorwaarden, bij verschillende voorgaande bestellingen;
 • Bij identificatie van een medicinaal of therapeutisch risico dat wordt gedetecteerd in de order van de bestelde Goederen (bijvoorbeeld, in geval van identificatie van een interactie tussen verschillende bestelde producten, etc.).

In een dergelijke situatie worden de bedragen die U desgevallend heeft gestort zo snel mogelijk volledig terugbetaald, de bestelling wordt geannuleerd en de koopovereenkomst wordt beschouwd als niet tot stand gekomen.

7.3 Verzending van een bevestigingse-mail en sluiten van de koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt gesloten door het sturen van een e-mail van verzendbevestiging van de bestelling. Deze e-mail wordt verstuurd binnen de twee werkdagen nadat Wij uw bestelling hebben ontvangen.

U verbindt zich ertoe te controleren of U deze e-mail van verzendbevestiging van de bestelling in uw mailbox heeft ontvangen, desgevallend ook in de spamfolder of junkfolder.

De e-mail van verzendbevestiging van de bestelling bevat een link naar deze AVV.

U verbindt zich ertoe enerzijds een kopie van deze e-mail van verzendbevestiging van de bestelling te bewaren en anderzijds een kopie van de betreffende AVV, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze te bewaren op een Duurzame gegevensdrager.

7.4 Electronische factuur

U gaat akkoord met het ontvangen van een elektronische factuur.

Artikel 8 – Geldigheid en bewijs van de bestelling

Ongeacht andere schriftelijke bewijzen of bewijzen opgeslagen op een andere Duurzame gegevensdrager waartoe U toegang heeft, wordt overeengekomen dat de geautomatiseerde registers, opgeslagen in Onze geautomatiseerde systemen of die van Onze hostingdienst, kunnen gelden als bewijs voor de communicatie, de inhoud van de bestellingen, hun datum en de uitgevoerde betalingen tussen de Contractpartijen.

Artikel 9 – Levering

Zodra de e-mail van verzendbevestiging van de bestelling verstuurd is, overeenkomstig artikel 7.3 van deze AVV, verbinden Wij Ons ertoe de Goederen te leveren op het leveringsadres opgegeven tijdens het bestelproces.

De levering van het Goed gebeurt in een pakket, via de post, door tussenkomst van een door Ons ingeschakeld transportbedrijf op de leveringsplaats die U Ons heeft aangegeven.

De leveringstermijnen zijn over het algemeen 2 tot 5 werkdagen behoudens bijzondere andersluidende vermelding op de Site of in geval van overmacht.

U wordt uiterlijk aan het begin van het bestelproces geïnformeerd over eventuele leveringsbeperkingen/-problemen.

Onze leveringen zijn gratis vanaf een zeker bedrag aangeduid op de Site bij de bestelling (na aftrek van de aankoop-/kortingsbonnen en vóór toepassing van de leveringskosten). Voor alle andere bestellingen, worden de leveringskosten gefactureerd overeenkomstig de informatie vermeld op de Site bij de bestelling. Elk risico van verlies of beschadiging van de Goederen wordt op U overgedragen bij uw inontvangstneming van de Goederen, dat wil zeggen dat U, of een door U aangeduide derde die niet de transporteur is, de Goederen fysiek in ontvangst neemt.

Alle klachten met betrekking tot een gebrek van de geleverde Goederen, een onjuistheid in de hoeveelheden of een verkeerde referentie ten opzichte van de op de Site bevestigde bestelling, moeten na ontvangst van de Goederen worden gemeld aan Onze klantendienst, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 4 van deze AVV. Deze clausule heeft geen invloed op het herroepingsrecht en de wettelijke garanties die u, indien van toepassing, in overeenstemming met deze voorwaarden geniet.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

De voorgestelde betalingswijzen zijn de betaling per kredietkaart, via PayPal en desgevallend via andere betalingswijzen die Wij uiterlijk bij het begin van het bestelproces zullen aangeven. Wij behouden Ons het recht voor de beschikbare betalingswijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

In geval van een vermelding van onjuiste bankgegevens, terugboeking of rekening met onvoldoende provisie, waarvoor U verantwoordelijk bent of een aan U gelieerde derde, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en de bankkosten voor uw rekening.

De betaling van de aankoopprijs is verschuldigd bij de sluiting van de overeenkomst. Voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, wordt de klant automatisch geacht een betalingsachterstand te hebben indien hij de betaling niet voldoet binnen een termijn van 30 dagen vanaf de datum waarop deze betaling opeisbaar is geworden en de factuur, waarin de gevolgen van betalingsachterstand specifiek worden vermeld, is ontvangen. In geval van een betalingsachterstand bent U gehouden verwijlinteresten te betalen ten belope van 5% per jaar. Er wordt geen aanmaningsbrief of ingebrekestelling gestuurd. De schuldenaar wordt niet geacht een betaalachterstand te hebben indien de betaling is vertraagd door een reden die buiten zijn verantwoordelijkheid ligt.

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1 Uw herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling te herroepen, zonder opgaaf van redenen, binnen een termijn van 7 kalenderdagen, vanaf de dag waarop U, of een door U aangeduide derde die niet de transporteur is, het Goed fysiek in ontvangst neemt.

Om dit recht uit te oefenen moet U uw beslissing dat U zich wilt terugtrekken kenbaar maken vóór het verstrijken van de termijn van 7 dagen: per e-mail aan het adres cuerpo@outlook.be.

Onze klantendienst, waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 4 van deze AVV, geeft de voorwaarden aan voor de terugzending van het Goed. Wij behouden Ons het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de vermelde voorwaarden te weigeren.

U verbindt zich ertoe Ons het Goed te retourneren, binnen een termijn van uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de kennisgeving van uw wens tot herroeping.

De verzendkosten zijn voor Onze rekening als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan Ons toe te schrijven is. Is dit niet het geval, dan zijn de rechtstreekse kosten van de terugzending voor uw rekening.

Wij betalen U het bij uw bestelling betaalde bedrag terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die verschuldigd zijn wanneer U een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de voorgestelde standaardleveringswijze), uiterlijk 7 kalenderdagen vanaf de dag waarop Wij in kennis gesteld zijn van uw beslissing tot herroeping van deze overeenkomst. Wij behouden Ons echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot Wij het Goed ontvangen hebben of tot U een bewijs heeft geleverd dat het Goed verstuurd is, waarbij de datum van het eerste feit wordt genomen. Wij gaan over tot de terugbetaling door hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als dat wat U heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij Wij uitdrukkelijk een ander betaalmiddel overeenkomen met U.

U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor de waardevermindering van het Goed die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard, de kwaliteiten en het functioneren van het Goed vast te stellen.

11.2 De uitzonderingen op het herroepingsrecht

De bestelling van de volgende Goederen geeft geen recht op herroeping:

 • Alle verse sappen. Onze verse sappen kunnen bederven in aanwezigheid van warmte of directe blootstelling aan de zon. Aangezien Wij niet kunnen controleren of de sappen na levering verkeerd behandeld zijn, kunnen zij dus niet meer op de markt gebracht worden. Om deze reden is er geen herroepingsrecht mogelijk met betrekking tot verse sappen;
 • De Goederen waarvan het zegel verbroken is of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid;
 • Goederen gefabriceerd volgens uw specificaties of die duidelijk gepersonaliseerd zijn;
 • Goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou kunnen worden overschreden.

Artikel 12 – Archivering van het contract

Wij slaan het afgesloten contract elektronisch op.

U heeft toegang tot het opgeslagen contract waarbij U één van de Contractpartijen was door contact op te nemen met Onze klantendienst waarvan de contactgegevens worden vermeld in artikel 4 van deze AVV.

Het genoemde contract wordt in geen geval ter beschikking gesteld van derden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheidsbeperkingen

Wij behouden Ons het recht voor een bestelling te weigeren, zonder dat Wij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld op grond van, en deze lijst is niet limitatief, het doorgeven van duidelijk verkeerde gegevens, niet-betaling of autorisatieweigering van uw financiële instelling, bestellingen die betrekking hebben op een abnormaal groot aantal Goederen, enz.

In geval van niet-uitvoering kunnen Wij aansprakelijk niet worden gesteld indien de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de koopovereenkomst hetzij aan U is toe te schrijven, hetzij is toe te schrijven aan een onvoorzienbaar of onoverkoombaar feit, een derde bij de verlening van diensten aan de cliënt of een feit dat toe te schrijven is aan een geval van overmacht.

In de huidige stand van technische middelen, kunnen Wij niet garanderen dat de gegevensoverdracht via Internet vrij is van fouten en/of op elk moment mogelijk is. Wij wijzen bijgevolg elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot technische en elektronische fouten die zich zouden voordoen buiten Onze wil, in het bijzonder met betrekking tot vertragingen in de verwerking van de bestellingen.

Artikel 14 – Wettelijke garanties

De wettelijke garanties zijn van toepassing op de Goederen.

Indien een garantie wordt vermeld in de beschrijving van een artikel, blijven uw wettelijke rechten op dit gebied van kracht.

Artikel 15 – Slotbepalingen

15.1 Wijzingen van de AVV

Wij behouden Ons het recht voor deze AVV te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in functie van de aan de dienst aangebrachte wijzigingen, de evolutie van de wetgeving of voor elke andere legitieme reden.

In het bijzondere geval dat de dienst moet worden aangepast in verband met wetswijzigingen, doen Wij er alles aan om deze aanpassingen zo snel mogelijk aan te brengen. Gedurende deze periode erkent U dat Wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor tijdelijke conformiteitsgebreken.

De nieuwe AVV worden online geplaatst met vermelding van de datum van bijwerking en zijn onmiddellijk op U van toepassing.

De versie van de AVV die U tegenwerpelijk is, is permanent beschikbaar op de dienst.

U verbindt zich ertoe U op de hoogte te houden van deze wijzigingen door de pagina van de dienst met de AVV regelmatig te raadplegen.

15.2 Deelbaarheid

Indien één of meerdere clausules van deze AVV, geheel of deels, nietig, ongeldig, onwettig of niet-toepasselijk zou(den) worden verklaard krachtens het toepasselijke recht, doet deze situatie geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-toepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke clausule ligt.

15.3 Bewijsovereenkomst

De Contractpartijen komen overeen dat zij kunnen overgaan tot de uitwisseling van de informatie die nodig is voor de dienst (inclusief de factuur) en de uitvoering van deze AVV via elektronische weg. Alle elektronische communicatie tussen de Contractpartijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als een schrijven op papier. Wanneer uw gebruiksnaam/wachtwoord wordt gebruikt gaan Wij ervan uit dat U zelf de dienst gebruikt.

Een geprinte versie van de AVV en alle waarschuwingsmeldingen in elektronische vorm worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die verband houdt met deze contractuele relatie, net zoals en onder dezelfde voorwaarden als andere, in geprinte vorm opgemaakte en bewaarde documenten, registers en handelsdocumenten.

15.4 Overmacht

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling, wordt geen van beide Contractpartijen verantwoordelijk gehouden voor vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen ten gevolge van overmacht (zoals staking, oorlog, aardbeving, ramp van welke aard ook, rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van een explosie, brand, vrijkomende warmte, overstroming of enige andere vorm van overmacht).

15.5 Relaties

De relatie die Wij met U onderhouden is die van een onafhankelijke contractant.

In geval van een geschil tussen U en andere gebruikers van de dienst of tussen U en een derde, hebben Wij geen enkele verplichting om Ons hierin te mengen. U vrijwaart Ons, Onze beheerders, werknemers en andere leden van elke rechtsvordering, schadevergoedingen van welke aard ook, al dan niet bekend, met betrekking tot dergelijke conflicten waarbij U betrokken zou zijn.

15.6 Communicatie en kennisgeving

Elke communicatie of kennisgeving van Ons aan U wordt geldig geacht wanneer zij wordt gericht aan het e-mailadres dat U Ons heeft verstrekt, zelfs indien dit niet meer geldig is.

15.7 Klachten

U kunt contact met Ons opnemen voor alle informatie, vragen of klachten betreffende de Site of de AVV via Onze klantendienst, te bereiken via de rubriek “Contact”.

In geval van een geschil richt U zich in eerste instantie tot Ons bedrijf met het oog op een minnelijke schikking.

Wij zijn gehouden mee te werken aan een oplossing van geschillen voor gevallen betreffende de verkoop van onze producten.

15.8 Geschillenregeling

De contractuele relatie op basis van deze AVV tussen U en Ons is onderworpen aan het Belgische recht.

Laatst aangepast op 11/12/2020

 

POLICY

 REINICIAR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt Van een intakeformilier.

WAAROM?
reiniciar  verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp. REINICIAR verwerkt de minimaal noodzakelijke gegevens.

BEVEILIGING
REINICIAR beschermt uw gegevens op ernstige wijze en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar info@reiniciar.eu

BEWAARTERMIJN
reiniciar zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Privacycommissie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toesturen. Dit kanvia info@reiniciar.eu.  Reiniciar zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES
Door gebruik te maken van cookies analyseert reiniciar het surfgedrag om daarmee onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u deze niet bij ieder bezoek opnieuw dient in te stellen. Op de cookies van derden (bv Google Analytics) hebben wij geen invloed. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder. De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden overdragen indien hij hiertoe wettelijk verplicht wordt.